Riktlinjer och principer

Etiska riktlinjer

Riktlinjerna syftar till ökad kvalitet i det digitala ekosystemet till gagn för utbildningsväsendets utveckling. Som del av medlemskapet i Swedish Edtech Industry ställer sig medlemmarna bakom riktlinjerna och strävar efter att efterleva dem.

Riktlinjerna baseras på branschorganisationens stadgar och är framtagna i ett gemensamt arbete.


Våra etiska riktlinjer är, precis som våra principer för fri och sund marknad samt kommande avsiktsförklaringar, till för att vägleda branschens kvalitetsarbete framåt. Syftet är att det ska öka tryggheten för kunder och öka takten i det nationella utvecklingsarbetet.

De etiska riktlinjerna som medlemsbolagen kommit överens om och förbinder sig till rör öppenhet och kunskapsdelning, professionalism, kvalitet, interoperabilitet och standarder samt integritet och informationssäkerhet.


Våra etiska riktlinjer i pdf här.
Våra stadgar här

- Öppenhet och kunskapsdelning
Vi delar kunskap och nätverk mellan medlemmar och intressenter i det digitala ekosystemet, för vi vet att kunskapsdelning och nätverk är centrala förutsättningar för innovation, tillväxt och värdeskapande för våra kunder. Tillsammans säkrar vi att vi har den kompetens som krävs och är avgörande i bygget av det digitala ekosystemet. .

- Professionalism
Vi utgår från alla människors lika värde och är alltid professionella i vårt arbete. Vi misskrediterar inte varandra utan värnar vårt rykte, liksom alla organisationers vi samarbetar med, eftersom det är så vi skapar förtroende. Vi är professionella såväl när vi konkurrerar som när vi samarbetar, eftersom en väl fungerande konkurrens och goda samarbeten leder till ett brett utbud av tjänster och produkter med rätt prissättning, främjar innovation, utveckling och god kvalitet i det digitala ekosystemet. Vi efterlever affärsmässiga regler och rådande lagar, är transparenta och tydliga med det vi erbjuder våra kunder och det vi debiterar för våra tjänster.

- Kvalitet, interoperabilitet och standarder
Vi strävar efter att leverera den högsta kvaliteten i våra tjänster och produkter, som tillsammans med andra utgör det digitala ekosystemet för utbildningsväsendet. Därför arbetar vi aktivt för se till att våra produkter och tjänster stödjer överenskomna tekniska standarder för ökad interoperabilitet och ett säkrare, effektivare informationsflöde. Vi samarbetar medlemmar emellan för att implementera efterfrågade standarder så att det digitala ekosystemet kan fungera ändamålsenligt och anpassat för utbildningsväsendet. Vi strävar efter att skyndsamt implementera standarder och arbetar i enlighet med branschorganisationens överenskomna policies eller avsiktsförklaringar. Vi förespråkar internationella standarder i första hand, eftersom de ökar vår konkurrenskraft samt möjligheten att utveckla hållbara produkter och tjänster.

- Integritet och informationssäkerhet
Vi följer de lagar och förordningar som finns gällande informationssäkerhet och hantering av data, på de marknader där vi verkar. Vi ser till att vår personal har adekvat kunskap i området för att alltid kunna värna våra kunders integritet och säkerhet.

Principer fri och sund marknad

Fri och sund marknad

Vi verkar för en fri och sund marknad där tillväxt är en förutsättning för utveckling och innovation. Det skapar goda förutsättningar för det svenska utbildningsväsendet.


Läs våra principer för en fri och sund marknad i pdf här

En fri och sund marknad präglas av:

- En väl fungerande konkurrens är bra för kunderna eftersom det ger ett större utbud, ökade valmöjligheter, rätt prissättning och bättre kvalitet.


- Ett högt innovationsklimat med låga trösklar för svenska och utländska leverantörer att etablera sig på marknaden
- En fri etableringsrätt med avsaknad av korruption och konkurrensbegränsande verksamhet
- Att aktörerna på marknaden har hög och relevant kompetens

Våra principer för en fri och sund marknad

Öppenhet och samskapande
- mellan leverantörer
- mellan leverantör och beställare


Interoperabilitet
- Användande av internationella och vid behov nationella standarder
- Öppna API:er
- Motverka inlåsningseffekter
Innovation och nytänkande
- Investering för utveckling
Offentlig sektor ska vara beställare, inte utförare
- En hög beställar- och leverantörskompetens

Avsiktsförklaringar

Avsiktsförklaringar

Som komplement till riktlinjer och principer tar vi även vid behov fram riktade avsiktsförklaringar för våra medlemmar - en kvalitetsstämpel för vårt arbete och för våra medlemmar.

Avsiktsförklaring SS 12000:2020

Den tekniska standarden SS 12000:2020 - Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan är en standard framtagen av Svenska institutet för standarders kommitté 450: Informationshantering inom utbildningssektorn (SIS TK450). Standarden omfattar flera informationsområden i skolan och är en viktig överenskommelse för interoperabilitet. Därför har vi tagit fram en avsiktsförklaring för våra medlemmar, där målbild och ambition för implementering beskrivs.


Ta del av avsiktsförklaringen här