Om oss

Vi är och vi vill:

Vi vill bidra till att Sverige blir det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och effekter för att skapa fantastiska resultat i hela utbildningssystemet.

Vi är en ideell branschorganisation som samlar leverantörer inom den svenska edtechbranschen för att bidra till innovation och utveckling, till nytta för svensk förskola, skola, vuxenutbildning och högre utbildning. Läs våra stadgar här


Branschorganisationen Swedish Edtech Industry leds strategiskt av en styrelse, som väljs av årsstämman. Vd rapporterar till styrelsen. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter. Det skall vara möjligt för alla branschens bolag att vara med, dvs både stora och små företag. Därför delas medlemsavgiften upp i olika nivåer baserat på medlemsföretagets senast fastställda årsomsättning. Edtech: Står för Educational Technology. Våra medlemmar leverarar en bredd av tjänster och produkter såsom digitala läromedel och lärverktyg, lärresurser, provverktyg, lärplattformar, skoladministrativa system, hårdvara, kommunikationslösningar och kompetens.

Driva en kvalitativ digitalisering Vi vill bidra med nytta när det gäller digitaliseringen av den svenska skolan och utbildningsväsendet. .

Bygga kunskap Vi är ett forum för att medlemsföretagen skall utvecklas och samarbeta sinsemellan och med akademi, myndigheter och huvudmän. Utveckling av det digitala ekosystemet sker i samverkan, där vi är branschens forum för förbättrings- och kvalitetsfrågor.

Verka för en fri och sund marknad Där entreprenörers drivkrafter och tekniska kunnande tas tillvara. På så sätt får vi de mest effektiva, högkvalitativa och innovativa tjänsterna och produkterna för att lösa problem och utmaningar i utbildningssystemet.

Driva kvalitetsfrågor Vi behöver effektiva och moderna tjänster, produkter och upphandlingar runt de områden som rör digitalisering av utbildningssystemet.

Styrelse

Peter Mattison

Ordförande, VD Cimon

Anna Settman

VD Liber AB

Tommy Eklund

VD IST AB

Christer Carlberg

VD Sanoma Utbildning AB

Per Almgren

VD Natur & Kultur

Andreas Selling

VD Vklass

Örjan Johansson

Affärsområdeschef skola Atea

Samuel Henningsson

VD Netport Science Park

Bo Kristoffersson

Nordenchef Lexplore

Torvid Hafström

VD Learnox, suppleant

VD

Swedish Edtech Industry

Jannie Jeppesen

Digitalisering och lärande har varit en röd tråd för Jannie, både som lärare, rektor och konsult inom digital kompetens och digitalisering av utbildning. Som affärsutvecklingschef på Rektorsakademien var hon bland annat med och vidareutvecklade SETT, liksom tog fram konceptet EdTech Sweden.

E-post: jannie@swedishedtechindustry.se
Telefon: +46 702 244 865

jannie_002_tryck

Kvalitetschef

Swedish Edtech Industry

Johanna Karlén

Att gå från samtal om samverkan till konkreta samarbeten som leder framåt, löser utmaningar och ökar kunskapen om det digitala ekosystemet är en drivfaktor för Johanna som har sin bakgrund i skolan. Hon har drivit flertalet projekt och är bland annat medskapare av SKL:s LIKA-verktyg, skattningsverktyg som genererar handlingsplaner för ledning och lärare och som idag används av merparten av landets huvudmän.

E-post: johanna.karlen@swedishedtechindustry.se
Telefon: +46 708 143 994

Johanna