Samarbete med myndigheter och organisationer

Samverkan och konkreta samarbeten med Skolverket, andra myndigheter och organisationer där branschen bidrar med know-how

Som branschorganisation är det viktigt för oss att vara med i olika nationella sammanhang där beslut tas gällande skolväsendets digitala ekosystem – i allt från Skolverkets utökade sektorsansvar för skolans digitalisering samt arbete med införandet av digitala nationella prov till SKR:s initiativ kring upphandlingsstöd, säker tillgång till digitala resurser och utbildningar i användarcentrerad utveckling och DIGG:s uppdrag gällande Förvaltningsgemensam infrastruktur för informationsutbyte och Nationellt ramverk för grunddata. Branschen står för mycket av den know-how och kompetens som behövs i arbetet och vi har nu flera etablerade samarbeten och återkommande samverkansmöten.

Avsiktsförklaring – Skolverket

Vi har ett etablerat samarbete och en avsiktsförklaring med Skolverket kopplat till deras sektorsansvar, införandet av digitala nationella prov och arbetet med FFIS (forum för informationsstandardisering i skolväsendet) där vi även sitter med i styrgrupp.

Digitala nationella prov

I arbetet med genomförandet av digitala nationella prov (DNP) har vi kontinuerliga möten med Skolverket, Skolfederation (Internetstiftelsen), Sunet och fr.o.m. hösten 2022 även SKR för att nå konsensus i de kravspecifikationer Skolverket tar fram för åtkomst till deras upphandlade provplattform.

Vi har bland annat erbjudit och tagit fram en mötesplats för att mer transparent kunna diskutera it-arkitekturen för DNP. En mötesplats som finns på Sunet Forum och heter e-ID i skolan.

Vägledning att genomföra nationella skrivprov på dator

När det blev obligatoriskt att genomföra nationella skrivprov på dator 2018, tog SKR i samarbete med oss och Skolverket fram en vägledning. Den senaste versionen publicerades i februari 2020. Mer information här. 

Kompetentare inköp och leveranser

Ett område vi lyfter i vår branschrapport 2021 är behovet av kompetentare inköp och leveranser. Här har vi sedan tidigare tagit fram en vägledning som finns tillgänglig via Edtechkartan: Att köpa edtech. I arbetet var bland annat Adda (f.d. SKI Kommentus) med som remissinstans, förutom flera andra organisationer och huvudmän. Att köpa edtech blev nominerat till Guldlänken 2020, ett pris för som premierar organisationer, projekt och initiativ i offentlig sektor som bidrar till en smartare välfärd med stöd av digitalisering. Priset delas ut i samarbete mellan SKR, Vinnova och Regeringskansliet.

Informationshantering inom utbildningssektorn – SIS

Vi är aktiva i såväl FFIS (Forum för informationsstandardisering för skolväsendet) som SIS TK450, Svenska institutets för standarders kommitté för Informationshantering inom utbildningssektorn. Flera av våra medlemsbolag är aktiva i de olika arbetsgrupper som finns och som branschorganisation är vi dels medlemmar i kommittén samt ordförande i en av arbetsgrupperna – AG6, som arbetar med standarder för order, beställning och leverans av digitala resurser för lärande.

Samverkan Nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet och SKR:s handlingsplan

2017 antog regeringen en Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet och efter det fick SKR i uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan, vilket resulterade i SkolDigiplan. Vi och våra medlemmar var delaktiga i flera delar av arbetet. Läs mer här.