Samverka, samarbeta och samskapa

Att samverka, samarbeta och samskapa med andra är något vi tror är nyckeln till framgång. Nyckeln till innovation, utveckling och tillväxt inom branschen. Nyckeln till utveckling av kvalitativa produkter och tjänster som ger effekt i lärande, underlättar administration av lärande. Som branschorganisation bistår vi med know how om branschen, dess förutsättningar och hur modern teknik är avgörande i bygget av det digitala ekosystemet. Vi lägger stor vikt vid våra olika samarbeten med olika organisationer och myndigheter och vår vd var aktiv i Regeringens samverkansprogram för Kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Samarbeten - utbildningssektorn

Som branschorganisation är det viktigt för oss att vara med i olika nationella sammanhang där beslut tas gällande skolväsendets digitala ekosystem - i allt från Skolverkets utökade sektorsansvar för skolans digitalisering samt arbete med införandet av digitala nationella prov till SKR:s initiativ kring upphandlingsstöd, säker tillgång till digitala resurser och utbildningar i användarcentrerad utveckling och DIGG:s uppdrag gällande Förvaltningsgemensam infrastruktur för informationsutbyte och Nationellt ramverk för grunddata. Branschen står för mycket av den know-how och kompetens som behövs i arbetet och vi har nu flera etablerade samarbeten och återkommande samverkansmöten.

Avsiktsförklaring - Skolverket
Vi har ett etablerat samarbete och en avsiktsförklaring med Skolverket kopplat till deras sektorsansvar med återkommande möten, dialog och vid behov konkretare samarbeten.

Digitala nationella prov
I arbetet med genomförandet av digitala nationella prov (DNP) har vi kontinuerliga möten med Skolverket, Skolfederation (Internetstiftelsen), Sunet och SKR för att nå konsensus i de kravspecifikationer Skolverket tar fram för åtkomst till deras upphandlade provplattform. Vi har bland annat tagit fram en mötesplats för att mer transparent kunna diskutera it-arkitekturen för DNP. En mötesplats som finns på Sunet Forum och heter e-ID i skolan.

Kompetentare inköp och leveranser
Ett område vi lyfter i vår branschrapport 2021 är behovet av kompetentare inköp och leveranser. 2019 tog vi fram en vägledning som finns tillgänglig via Edtechkartan: Att köpa edtech. I arbetet var bland annat Adda med som remissinstans, förutom flera andra organisationer och huvudmän. Att köpa edtech blev nominerat till Guldlänken 2020, ett pris för som premierar organisationer, projekt och initiativ i offentlig sektor som bidrar till en smartare välfärd med stöd av digitalisering. Priset delas ut i samarbete mellan SKR, Vinnova och Regeringskansliet.

Informationshantering inom utbildningssektorn - SIS
Vi är aktiva i såväl FFIS (Forum för informationsstandardisering för skolväsendet) som SIS TK450, Svenska institutets för standarders kommitté för Informationshantering inom utbildningssektorn. Flera av våra medlemsbolag är aktiva i de olika arbetsgrupper som finns och som branschorganisation är vi dels medlemmar i kommittén samt ordförande i en av arbetsgrupperna - AG6, som arbetar med standarder för order, beställning och leverans av digitala resurser för lärande.

Samverkan Nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet och SKR:s handlingsplan
2017 antog regeringen en Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet och efter det fick SKR i uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan, vilket resulterade i SkolDigiplan. Vi och våra medlemmar var delaktiga i flera delar av arbetet. Läs mer här.

Genomförda kartläggningar och studier

Förutom våra årliga branschrapporter har vi varit såväl intiativtagare som deltagare i olika kartläggningar och studier som gjorts kopplat till edtech.

- Time for Action: Making Edtech a key driver in the European digital education ecosystem (2022)
I mars 2022 presenterades visionsdokumentet “Time for action: making EdTech a key driver in the European digital education ecosystem”11 på EU-kommissionens Education Stakeholder Forum. Visionen har tagits fram av edtechbranschen som ett resultat av de dialogforum som utbildningskommissionären har haft med sektorn om målen i The Digital Education Plan.

- Det går inte att vinna utan alla bitar – en kartläggning av ekosystemet för innovation och användning av utbildningsteknologi (2021)
Hur väl rustade är Sverige för den nödvändiga innovation som behövs i utvecklingen och användningen av digitala tjänster och produkter för lärande?
En arbetsgrupp inom regeringens samverkansprogram för livslångt lärande och kompetensförsörjning, har därför gjort en kartläggning av innovationsekosystemet för användning och utveckling av utbildningsteknologi.

- Är edtech Sveriges nästa stora exportbransch? (Jan Hylén 2021)
Coronakrisen blixtbelyste hur viktig edtech-branschen är för utbildningssektorn när distansundervisningen ökade drastiskt 2020. Jan Hylén skrev en rapport på uppdrag av Entreprenörskapsforum.

- Studie: Standarder för datadrivna processer i skolan (2019)
Studien, som genomfördes 2019, medfinansierades av Vinnova och togs fram på initiativ av branschorganisationen Swedish Edtech Industry, i partnerskap med RISE, Linköpings universitet och Lidingö stad, i bred samverkan med flera aktörer. Studien visar på några utmaningar inom området informationsutbyte mellan system och tjänster.

- Vägledning att genomföra nationella skrivprov på dator (2018)
När det blev obligatoriskt att genomföra nationella skrivprov på dator 2018, tog SKR i samarbete med oss och Skolverket fram en vägledning. Den senaste versionen publicerades i februari 2020.


Genomförda projekt

-Swedish Edtest
Vinnovaprojekt som nu gått över i förvaltarskap och ägs av Ifous med oss som partner. Läs mer här.

- Verklighetslabb på Karlstad Universitet för breddat deltagande