Vision och missionVision 2024:

Sverige är ledande i att använda och utveckla den digitala teknologi som möjliggör och stärker det livslånga lärandet och oss som kunskapsnation.

För svensk edtech står användaren i centrum och tjänsteutveckling sker med fokus på lärande, effektivitet och likvärdighet i kombination med en hög grad av teknisk innovation. Tillsammans med hela utbildningssektorn tillvaratar vi digitaliseringens möjligheter för det livslånga lärandet och verkar för förnyelse och utveckling för mesta möjliga nytta och värde, idag och imorgon.

Mission

Vi representerar hela edtechbranschen och skapar förutsättningar för en kvalitativ digital utveckling inom utbildning och lärande.
- Vi bygger kunskap om och skapar tillit för branschen.
- Vi verkar för en fri och sund edtechmarknad.
- Vi arbetar för kvalitet och samarbete i det digitala ekosystemet av tjänster.

Det gör vi genom att:
* Skapa mötesplatser för samarbete, erfarenhets- och kunskapsutbyte både inom branschen och tillsammans med relevanta aktörer.
* Sprida kunskap och informera beslutfattare, politik och opinion om vägval som är viktiga för våra medlemsföretag så att de kan skapa kundvärde och nyttor.
* Initiera och vara delaktiga i nationella kvalitetsarbeten samt ta fram branschgemensamma vägledningar för ökad kvalitet och kompetens vid inköp och leveranser.

Läs hela vår vision här.
Vi är navet för samtliga edtechföretag i Sverige.
Swedish Edtech är arenan där en mångfald av företag möts - från den innovativa nykomlingen till det väletablerade företaget.

Vi är opinionsbildare och en självklar samtalspartner.

Swedish Edtech är en samtalspart och referens för myndigheter, organisationer, politik och media att vända sig till för kunskapsinsamling om branschen.
Vi är en central aktör med ett erkänt kvalitetsarbete som gör skillnad.
Swedish Edtech står för kvalitet och det branschgemensamma arbete vi gör får spridning och verkan och leder till kompetentare inköps- och implementeringsprocesser av digitala tjänster.

Att vara medlem hos oss är att ta ansvar för vårt gemensamma utvecklingsarbete och driva Sverige som kunskapsnation.

Läs hela vår vision här.