Branschrapport 2021: nya behov driver på utvecklingen

Swedish Edtech:s branschrapport 2021, är den andra i ordningen och kommer efter ett år med storskalig digital undervisning. Rapporten, som bland annat innehåller en marknadsöversikt och branschbarometer över svensk edtech, pekar på en växande global marknad, ökad insikt och digital mognad, men också på fortsatta utmaningar med föråldrade it-system och kravställningar som inte håller måttet.

Nu blickar vi framåt och höjer ambitionsnivån

Pandemin har varit ett rejält stresstest, som vi trots allt klarat bra med en god tillgång till verktyg och kompetens, med robusta system som klarat det extrema trycket. Men vi har också bevittnat att likvärdigheten brister stort och när pandemin lagt sig har vi fortfarande stora samhällsutmaningar att lösa. Allt från lärarbrist och likvärdighet till det tydliga och uttalade behovet av livslångt lärande för att möta de stora förändringarna som sker och kommer ske på arbetsmarknaden.

Rapporten lyfter behovet att höja ambitionsnivån och skifta fokus, från en fas av hantering till en period av strategisk planering och verkstad – för att stå konkurrenskraftiga som kunskapsnation efter krisen.

Nedslag i vad rapporten visar

  • Branschen består huvudsakligen av små företag. En klar majoritet av medlemsföretagen omsätter under 15 miljoner per år och sex av tio medlemsföretag har färre än tio anställda.
  • Det är en optimistisk bransch, men den offentliga marknaden är prispressad, med en del osund konkurrens från offentliga aktörer, föråldrad teknik och okunskap som står i vägen för en fri och sund marknad, där tillväxt är en förutsättning för utveckling och innovation.
  • Året som gått har drivit upp innovationstakten, då användarnas behov av ny funktionalitet, utbildning och kompetensutveckling ökat dramatiskt som en effekt av pandemin. Hälften av företagen har utvecklat ny funktionalitet i sina tjänster och var tredje företag har ändrat sin långsiktiga affärsstrategi.

Fyra områden och konkreta förslag

Rapporten lyfter fyra områden som påverkar hur man framöver kan ta tillvara på digitaliseringens möjligheter samt behov branschorganisationen ser kopplat till dessa:

  1. Nationella strategier och konkreta målbilder med hög ambitionsnivå
  2. En sammanhållen digital infrastruktur – ut med gammal teknik
  3. Öka likvärdigheten – minska det digitala gapet i skolan
  4. Kompetentare inköp och leveranser – nyckeln till utveckling, rättvisare konkurrens och en innovativ marknad

Läs rapporten och våra förslag på åtgärder här!