Swedish Edtech Industry har, tillsammans med partners som RISE och Linköpings universitet, fått Vinnova-finansiering för en genomförbarhetsstudie kring datadrivna processer i skolan. Studien syftar till att identifiera internationella och nationella standarder eller avsaknad av standarder, samt utreda hur strukturerad data kan skapa möjligheter för datadrivna processer i skolans ekosystem.

I svensk skola finns idag en stor mängd data om eleverna och deras lärande, men dessa används inte på ett strategiskt sätt eftersom det saknas gemensamma standarder för att bearbeta, analysera och presentera data. Det får som konsekvens att information om elevernas lärande och lärprocess inte når skolor, lärare och elever. Avsaknaden av tillämpade internationella standarder utgör ett stort hinder för skolutveckling och för svenska edtechbolag i att utveckla mer effektiva produkter och tjänster till gagn för skolhuvudmännen. Skolsektorn är idag en av Sveriges mer omogna sektorer när det kommer till att använda data som strategisk resurs. Studien syftar till att bidra med en första kartläggning av området.

Standarder ökar effektiviteten och främjar konkurrenskraft

Avsaknaden av gångbara standarder och strukturerad data medför kostsamma anpassningar när svenska bolag vill nå ut till andra marknader, något som är centralt för bolagens växtkraft då Sverige är en liten marknad. Huvuddelen av svenskgrundade edtechbolag har internationella marknader som mål och många av dem verkar redan idag på flera marknader och potentialen för fler snabbväxande bolag är stor. Skalbarheten är på något vis grunden för digital innovationskraft och utveckling, menar Jannie Jeppesen, vd på branschorganisationen. För svensk skola skapar bristen på standarder långsamma och kostsamma informationsflöden genom hela värdekedjan. Detta hindrar i sin tur effektivitetsvinster som kan medverka till att lösa flera av skolans stora utmaningar, som automatisering av arbetsprocesser. För att fullt ut kunna dra nytta av fler datadrivna processer i skolan så behöver tillgängligheten till data öka genom förbättrade möjligheter att samla in, bearbeta och strategiskt återanvända data. Den potentialen vill vi nu undersöka, tillsammans med våra partners.

Om studien

Avsikten med projektet är att göra en studie eller kartläggning av vilka grundläggande verksamhetsdata inom skolan som behöver vara strukturerad på ett standardiserat sätt och beskriva vilka effekter det skulle ge. Vidare ska studien undersöka vilka svenska och internationella standarder som är tillämpliga inom området samt om det behöver utvecklas en nationellt anpassad standard inom området. Studien ska också beskriva hur svenska edtechbolag skulle kunna använda internationella standarder för att tillsammans med skolhuvudmännen öka mängden datadrivna processer i skolan. Fokus ligger på att identifiera semantisk och teknisk interoperabilitet, vilken terminologi och vilka grundläggande data som behöver adresseras i utvecklingen av nya svenska och i implementeringen av existerande internationella standarder.

Tidsplan och resultat – studie och rapport klar

Studien gjordes klar hösten 2019 och en rapport togs fram.

Arbetet leddes av Jan Hylén, RISE och Jannie Jeppesen och i öppen samverkan där skolans aktörer bjöds in och bland annat Skolverket och föreningen Sambruk medverkade

Ta del av studien här.