Vägledning att genomföra digitala nationella skrivprov

Till hösten är det obligatoriskt för skolorna att genomföra några av de nationella skrivproven digitalt. 2022 skall alla nationella prov genomföras digitalt och då kommer också en nationell digital tjänst att lanseras. Under tiden skall vissa delar genomföras digitalt och då måste skolhuvudmännen själva säkerställa att de tekniska lösningar som finns uppfyller kraven för att genomföra proven säkert. Skolor och kommuner sitter på olika digitala ekosystem och man står nu inför att välja en digital provtjänst eller att anpassa sin digitala miljö för att möta kraven för ett rättsäkert genomförande av proven. För att underlätta och stötta i arbetet har SKL tillsammans med Skolverket och Swedish EdTech Industry tagit fram en vägledning.

Vägledningen tydliggör vilka kraven är och lyfter fram exempel på lösningar som finns idag.

”Vi ser att det finns behov av att stötta huvudman i arbetet. Förutsättningarna ser olika ut och vi vill hjälpa till att minska trösklarna och underlätta i förberedelser och genomförande. Vägledningen är ett bra exempel på hur vi kan kroka arm, Skolverket, SKL och Swedish Edtech Industry, för att gemensamt stödja digitaliseringen ute på våra skolor”, säger Johanna Karlén, programansvarig Skolans digitalisering SKL

Vägledningen är framtagen av SKL, Skolverket och Swedish Edtech Industry och primär målgrupp är de som stöttar verksamheten gällande digitala lösningar som it-samordnare, it-avdelning, skolledning och förvaltning. Det här är inte en fråga enskilda lärare skall lösa, utan huvudmannen behöver säkerställa att infrastrukturen är på plats för ett likvärdigt och rättsäkert genomförande av proven. Där tror vi att vägledningen kan vara ett bra stöd, säger Jannie Jeppesen, vd på Swedish Edtech Industry.

Här hittar du mer information om skrivproven och länk till Vägledningen.

Bakgrund

Regeringen beslutade 2017 att de nationella proven ska digitaliseras. Det här kommer att ske i olika steg. Bland annat upphandlar Skolverket nu den tjänst som fr.o.m. 2022 ska tillhandahållas och användas av eleverna för att genomföra nationella prov digitalt.

Men redan nu, fr.o.m. hösten 2018, blir det obligatoriskt att genomföra de nationella skrivproven digitalt i år 9 samt gy/vux i engelska, svenska och svenska som andraspråk och det är dessa vägledningen handlar om.