Hösten 2018 blev det obligatoriskt för skolorna att genomföra några av de nationella proven digitalt – nämligen skrivproven i engelska, svenska och svenska som andraspråk i år 9, gymnasiet och vuxenutbildningen. 2023 ska alla nationella prov genomföras digitalt och då kommer också en nationell digital tjänst att lanseras. Under tiden ska vissa delar genomföras digitalt och då måste skolhuvudmännen själva säkerställa att de tekniska lösningar som finns, uppfyller kraven för att genomföra proven säkert. Skolor och kommuner har olika digitala ekosystem och man behöver antingen välja en digital provtjänst eller anpassa sin digitala miljö för att möta kraven för ett rättsäkert genomförande av proven. För att underlätta och stötta i arbetet tog SKR tillsammans med Skolverket och Swedish EdTech Industry fram en vägledning.

Vägledningen tydliggör vilka kraven är och lyfter fram exempel på lösningar som finns idag.

”Vi ser att det finns behov av att stötta huvudman i arbetet. Förutsättningarna ser olika ut och vi vill hjälpa till att minska trösklarna och underlätta i förberedelser och genomförande. Vägledningen är ett bra exempel på hur vi kan kroka arm, Skolverket, SKL och Swedish Edtech Industry, för att gemensamt stödja digitaliseringen ute på våra skolor”, säger Johanna Karlén, som var programansvarig Skolans digitalisering SKR vid framtagandet av version 1.0

Vägledningen är framtagen av SKR, Skolverket och Swedish Edtech Industry och primär målgrupp är de som stöttar verksamheten gällande digitala lösningar som it-samordnare, it-avdelning, skolledning och förvaltning. Det här är inte en fråga enskilda lärare skall lösa, utan huvudmannen behöver säkerställa att infrastrukturen är på plats för ett likvärdigt och rättsäkert genomförande av proven. Där tror vi att vägledningen kan vara ett bra stöd, säger Jannie Jeppesen, vd på Swedish Edtech Industry.

Här hittar du mer information om skrivproven och länk till Vägledningen.

Version 2.2 publicerad, februari 2020

En ny version (2.2) är publicerad med några revideringar av vägledningen, bl.a. ett avsnitt som tydliggör föreskrifter och ansvar samt uppdaterade leverantörsbilagor som även innehåller beskrivning av eventuell offline-funktionalitet. En ny version (3.0) är planerad, med ytterligare konkret stöd i arbetet.

Bakgrund

Regeringen beslutade 2017 att de nationella proven ska digitaliseras. Det här kommer att ske i olika steg. Bland annat upphandlar Skolverket nu den tjänst som fr.o.m. 2023 ska tillhandahållas och användas av eleverna för att genomföra nationella prov digitalt.

Men redan fr.o.m. hösten 2018, blev det obligatoriskt att genomföra de nationella skrivproven digitalt i år 9 samt gy/vux i engelska, svenska och svenska som andraspråk och det är dessa vägledningen handlar om.

Fler exempel på vår samverkan och våra samarbeten med myndigheter och organisationer finns här!