Reachrs – vill förbättra läraryrkets förutsättningar och öka likvärdigheten i skolan

Preparus – kompetensutveckling med kollegiets erfarenheter och kunskaper i fokus
mars 17, 2022
Edtechbranschen i ny rapport: “Behovet av digitala tjänster för det livslånga lärandet är större än någonsin”
juni 30, 2022

Vi har pratat med Jörn Karlsson och Håkan Elderstig, skaparna av Reachrs, en sprillans ny förmedlingstjänst av fjärrundervisning. I Reachrs matchas skolornas behov av lärare med lärarresurser över hela Sverige. Man har precis genomfört en proof-of-concept och har nu över 300 registrerade lärare och cirka 50 fjärrkurser på beställning.

Fler elever får tillgång till god undervisning med legitimerade lärare

Jörn och Håkan är civilingenjörerna som vidareutbildade sig till lärare, den ena alldeles nyligen och den andra med 25 år som lärare i bagaget. Drivkraften är tydlig. De vill, med hjälp av tjänsten Reachrs, som matchar skolors behov med tillgängliga lärare över hela Sverige, hitta sätt att minska lärarbristen, förbättra läraryrkets förutsättningar och öka likvärdigheten i skolan.

– Reachrs lärare kan på ett unikt sätt bidra till att fler elever får tillgång till god undervisning med legitimerade lärare, säger Håkan. Samtidigt kan mindre elevgrupper dela på samma lärare vilket leder till minskade kostnader med bibehållen eller kanske till och med ökad kvalitet. Sen ger lösningen lärarna en flexiblare arbetsform med möjlighet till nya intäkter och uppdrag som intresserar och utvecklar.

De två upphovsmakarna träffades när Jörn gjorde sin praktik (VFU) hos Håkan på Stockholm Science & Innovation School. Det var våren 2020 och snart var pandemin ett faktum. Skolan gick över till fjärrundervisning för att kunna upprätthålla undervisningen. Just den här skolan var väl förberedd och hanterade situationen över all förväntan, menar Håkan som också förklarar att det var nu deras affärsidé uppstod.

– Samtidigt som pandemin slog till och fjärr- och distansundervisning blev ett måste för många skolor, kunde man läsa om att skollagen skulle kompletteras med reguljär fjärrundervisning på entreprenad med syfte att komma till rätta med lärar- och likvärdighetsbristen. Den positiva, praktiska erfarenheten vi fick av att gå över till fjärrundervisning i kombination med den kompletterande lagen som öppnade upp skolan för entreprenad inom fjärrundervisning, blev startskottet för vår affärsidé: att förmedla fjärrundervisning.

– Reachrs yttersta syfte är att vara en hållbar dellösning på den stora utmaningen som skolan har i att säkerställa kvalitet och likvärdighet genom att fler elever får tillgång till behöriga lärare, fortsätter Jörn. Vi ser fjärrundervisning som central såväl i skolans digitalisering och som ett utomordentligt komplement i skolutveckling. Den är en central del av både skolan, samhället och organisationers digitalisering och kompetensförsörjning.

Lärarbrist, kompetensbrist och matchningsproblem

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning avgör långsiktigt ett lands utvecklingskraft och omställningsförmåga. Tillgång till kompetens är oumbärlig för möjligheten att följa med i utvecklingen och hitta nya möjligheter i en förändrad omvärld. Kompetensbrist och matchningsproblem är två stora hinder för tillväxt och omställning.

– Sverige har sedan många år ett tilltagande matchningsproblem, menar Jörn. Många branscher vittnar om att det blir allt svårare att rekrytera arbetskraft med efterfrågad kompetens. Konsekvenserna riskerar att hämma den ekonomiska tillväxten och pågående omställning till ett mer hållbart samhälle och samtidigt leda till högre arbetslöshet och utanförskap. Med Reachrs förmedling och kvalitetssäkring vill vi minska matchningsproblematiken.

Om vi sedan tittar på just lärarbristen, är utfallet 2020 enligt Skolverket att antalet lärare med legitimation minskat i 156 av Sveriges 290 kommuner, fortsätter Håkan.

– Lärarbristen är enligt UNESCO en global kris “The world needs 5.2 million new teachers, and fast”. Lärarbrist leder till en segregerad och icke likvärdig skola. Syftet med lagen om fjärrundervisning är att motverka just skolsegregation och öka likvärdigheten. Reachrs primära segment är skolor med behörighetsproblematik, vilket ofta är skolor på landsbygden. Som exempel saknar 31 kommuner behöriga lärare i franska och tyska, men det råder lärarbrist i de flesta kommuner. Detta segment ser fjärrundervisning som en central del av lösningen.

Nationell matchningstjänst med siktet inställt på internationella marknaden

Den nya marknaden för fjärrundervisning möjliggörs med den utökade skollagen om fjärrundervisning på entreprenad, menar Jörn och Håkan. Att det finns aktörer som sedan lång tid verkat på marknaden för distansundervisning och som relativt enkelt kan ställa om till fjärrundervisning.

– Och det är här kommer vi in, säger Jörn. Det finns enstaka regionala kommunsamarbeten inom fjärrundervisning, men det finns ingen nationell matchningstjänst vilket är Reachrs önskvärda position.

– Vi har också genomfört enkäter bland rektorer som pekar på att entreprenad inom fjärrundervisning har en stor potential att komplettera den traditionella närundervisningen, fortsätter Håkan. Vi är i uppstart nu, med en genomförd proof-of-concept och med 300 registrerade lärare och ca 50 st fjärrkurser för beställning inför ht-22, men vår målsättning är att i framtiden bli en disruptiv och ledande aktör även i ett internationellt perspektiv inom det livslånga lärandet. Vi tror att vi kan spela en betydande roll för att korsbefrukta akademi och organisationer.

För vår del, som nya på marknaden, är ett medlemskap i Swedish Edtech ett sätt att få tillgång till ett stort nätverk och möjligheten att lära av och tillsammans med andra bolag, avslutar Jörn och Håkan.

Läs mer om Reachrs här.