Rapport: Edtech i världen- nya möjligheter

Nu lanserar vi!
oktober 15, 2014
Soundtrap- en internationell raket
mars 6, 2017

I höstas släppte Tillväxtanalys, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, en rapport om Edtech. I rapporten studeras länderna Japan, Sydkorea, Kina, Indien, Tyskland, Storbritannien, Brasilien och USA. Fokus är att kort beskriva ländernas edtech-bransch och satsningar som görs för att utveckla och stödja den. Syftet är att ge ett beslutsunderlag för svensk tillväxt.

Vi sammanfattar här översiktligt rapporten, där resultatet visar att flera länder ser edtech som en tillväxtbransch som även kan ge exportmöjligheter. Stora investeringar görs inom branschen, exempel­vis investerades 1,85 miljarder dollar i edtech-företag bara i USA under 2015. Tillväxtanalys tittar i den här rapporten inte på Afrika och Mellanöstern, men vi bevakar och återkommer om dessa högintressanta områden. Vi lyfter här huvudpunkterna i analysen, både på totalen och på regionbasis. Ett bra sätt att få övergripande koll.

Gemensamt för länderna:

I länder med stora regionala skillnader i tillgången till utbildning och kunskap, exempelvis Kina, finns förhoppningar på att edtech-företagens IT-baserade produkter kan hjälpa till att utjämna gapet i utbildnings­nivåer.

Många av edtech-företagen är i en tidig utvecklingsfas, en problematik i uppskalningsfasen är att få till en hållbar betalningsmodell.

Japan- privat marknad, gratis content, svårt med affärsmodeller

I Japan är det den kommersiella sektorn som leder utvecklingen inom edtech, och användningen av edtech i privata utbildningsprodukter och tjänster växer. Trots rådande marknadsexpansion för edtech-företag med betaltjänster, sker även en stark ökning av antalet gratis onlinekurser. Det har gjort det allt svårare att utveckla hållbara affärsmodeller för innehålls- och plattformsleverantörer.

Sydkorea- statligt driv för digitalisering

I Sydkorea har digitaliseringen av utbildningssystemet under de två senaste decennierna letts av staten snarare än den privata sektorn. Regeringens traditionellt höga grad av kontroll och styrning av utbildningssektorn har inte nödvändigtvis lett till en hög innovationstakt. Utbildning är nu en av de sex prioriterade sektorerna som har pekats ut av staten som mest lovande för IKT-konvergens­projekt och den sydkoreanska edtech-industrin växer snabbt med en livaktig startup-scen.

Kina- snabbt föränderligt och i starkt tillväxt

Kinas utbildningssystem växer och förändras snabbt. Politiken på området är i linje med den övergripande policyutvecklingen där innovation ges en central roll och det privata näringslivet ges större utrymme. Staten ser moderna IT-lösningar som ett viktigt element för att möjliggöra livslångt lärande och minska skillnaderna i utbildnings­kvalitet mellan olika regioner. Detta har i sin tur lagt grunden för tillväxt i edtech-sektorn. I frånvaron av statliga initiativ drivs utvecklingen av olika företag och utbildningsinstitutioner.

Indien- stora utmaningar, stor användarbas

Det indiska skolsystemet har på flera håll stora problem. För de som har råd är privata edtech-utbildningar en lösning. Edtech-branschen växer, men det finns ännu ingen domi­nerande spelare på marknaden. Indiens stora befolkning innebär dock att många företag kan redovisa stora användartal. Indiska edtechbolag satsar på mobila plattformar men har svårt att skala upp sin verksamhet, en orsak är Indiens stora språkliga diversitet.

Tyskland- livlig startupscen, fokus från staten: främja digitalisering i skola

Tyskland har en levande startup-scen där en rad edtech-företag växer och verkar. De statliga insatserna är inriktade på att främja användning av digitala hjälpmedel i undervisningen snarare än att stödja för nya, innovativa företag inom edtech.

Storbrittanien- upphandlingströsklar och internationalisering

Storbritannien har en blomstrande edtech-sektor. Sektorn utgör cirka fyra procent av alla digitala företag i Storbritannien och växer snabbt. Brittiska edtech-företag exporterar sina tjänster och de har en tydlig konkurrens­fördel i bland annat språkundervisning. Edtech-företag som arbetar mot skolor verkar dock ha svårigheter att ta sig igenom upphandlingsregler.

Brasilien- Amazon går in som stor aktör

De största aktörerna inom edtech i Brasilien är den offentliga sektorn som ansvarar för större delen av utbildningssystemet i landet, ett litet antal internationella företag och cirka 300 startup-bolag med stöd från utländska investerare eller från federala medel. Den största osäkerheten för branschen är hur snabbt den nya tekniken kan införas i landets skolor, hittills har förändringen gått trögt. I maj 2014 tillkännagavs dock ett avtal mellan Amazon och utbildningsministeriet om att digitalisera och distribuera läroböcker till skolor i Brasilien. Digitaliseringen av över 200 skolböcker har inletts och dessa distribueras till hundratusentals lärare i landet digitalt.

USA- testing är den stora marknaden, trendar mot lärande

I USA gör en elev i genomsnitt 112 obligatoriska prov från sexårs­verksamhet till och med gymnasiet. Edtech för samma årskursspann omsatte 2014 drygt 70 miljarder kronor i USA, där just digitala produkter för examination utgjorde största produktkategorin med drygt 20 miljarder kronor. I en rap­port från 2016 av USA:s utbildningsdepartement framfördes uppmaningen att fokusera på edtech för effektivare lärande snarare än frekvent kunskapsprövning. I USA finns ett antal ledande innovationshubbar/kluster,  för edtech, där de mest framstående finns i Silicon Valley och Boston.

Om undersökningen och Tillväxtanalys

Underlaget för denna undersökning  är framtaget av Tillväxt­analys kontor i Brasilien, Indien, Japan, Kina, Stock­holm och USA. Tillväxtanalys samlar och analyserar kortfattat och två gånger per år händelser, trender och utvecklings­mönster i omvärlden som är strategiskt viktiga för Sveriges till­växt. Här hittar du hela rapporten:

http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.c3240fe15749a9cd7d69180/1475230855253/Svardirekt_2016_21_Edtech-nya+m%C3%B6jligheter+i+utbildningssektorn.pdf