Det digitala ekosystemet – från varsin ringhörna till praktiska, faktiska samarbeten

EdAider – en plattform för lärande och för datadriven och evidensbaserad skolutveckling
oktober 20, 2020
Beetroot Academy – LMS grundat med ett socialt perspektiv
oktober 27, 2020

Vi blickar inåt – fokus digitala lärresurser

“Kan själv är inte vägen fram. Samarbete är.”

Vassa beställare, vassa leverantörer, verksamhetsnära utveckling, standarder, interoperabilitet, effektiv och säkert riggad it-miljö, balanserade avtal, smidig tillgång till tjänsterna, riktlinjer och rutiner för användning… Det finns en del att tänka på i bygget av det digitala ekosystemet för att få effekt och nytta och skapa ett kvalitativt ekosystem med ändamålsenliga digitala tjänster som används för just det de är bra för och syftar till. Det behövs flera byggstenar, med samverkan mellan experter som bygger lösningar och experter på verksamhetens behov. Ingen kan göra det ena utan den andra.

Men för att lyckas behövs inte bara samverkan, utan rejäla samarbeten. Praktiska, faktiska samarbeten där vi kompletterar och lär av varandra. Det går inte att sitta i varsin hörna och peka på vad den andra behöver göra och förstå. Det behövs gemensam verkstad om vi ska få till den likvärdiga tillgång och användning av digitala lärresurser vi eftersträvar och har som nationellt mål. Såväl Swedish Edtest som det nationella arbetet för standarder i processen beställning och leverans av digitala lärresurser är exempel på sådan verkstad.

Swedish Edtest: lärare och leverantörer möts för att utveckla kompetens och lärresurser

För att få till en verksamhetsnära utveckling av digitala lärresurser behöver leverantörerna kännedom om hur undervisning och lärande fungerar och vad det är lärare och elever har behov av. Övervägande del av leverantörerna har anställda med skolbakgrund, men till viss del är kunskapen färskvara och det är alltid bra att bli påmind om hur det ser ut i de faktiska lärandesituationerna. Lärarna å sin sida behöver ökad förmåga att välja och värdera de digitala lärresurser som finns på marknaden. Att utifrån syfte och ändamål med undervisningen testa och granska, för att sedan kunna avgöra om de ska användas, vad som eventuellt saknas. Här behöver leverantör och beställare mötas och det är precis vad som sker i projektet Swedish Edtest, där det dels utvecklas en testmetod till stöd för såväl leverantör som lärare och dels möts de olika parterna i samband med de praktiska testerna.

Testmetoden, som tas fram med hjälp av Anna Åkerfeldt, fil dr i didaktik, är en guide som vilar på vetenskaplig grund och som är designad för att göra det enkelt att testa. Guiden delar in arbetet i tre steg: före – under – efter test och till varje steg finns momenten som ingår beskrivna och till det olika sorters stödjande material.

Nationellt samarbete för att förenkla beställning och leverans av digitala lärresurser

När man som lärare väl har bestämt sig, hittat de digitala resurser som känns relevanta – hur får man då tillgång till dem? Och hur vet man om de är okej att använda? Här tenderar vägen att bli snårig, och förutom tekniska lösningar, behövs det kunskap, rutiner och riktlinjer om hur och var man beställer sitt läromedel, hur användarkonton sätts upp, hur man loggar in och att säkerheten är på plats. Det är inte lika enkelt att beställa ett digitalt läromedel som ett analogt, eftersom det finns fler faktorer att väga in. Nu startar ett nationellt samarbete med flertalet leverantörer och huvudmän, inom ramen för SIS (Svenska institutet för standarder) TK450 för att se över processen beställning och leverans, vilka eventuella standarder som saknas och behöver tas fram – allt för att det ska gå smidigare att på ett säkert sätt beställa och få tillgång till digitala lärresurser. Arbetet utgår från ett par olika praktiska initiativ som är på gång sedan tidigare, vi gräver där vi står för att tillsammans hitta fram till nationella överenskommelser – ett arbete som kommer underlätta för alla.

Ingen kan själv, samarbete måste till

Förutom att de digitala tjänsterna i ekosystemet ska vara ändamålsenliga för verksamheten, behöver informationen i dem hanteras i enlighet med de krav verksamheten har och utifrån de lagar och förordningar som styr, data behöver utbytas mellan tjänsterna där så behövs, integrationer och inloggningar fungera. Det säger sig själv att det inte går att digitalisera säkert, effektivt och med kvalitet om inte olika kompetenser är med i arbetet. Att investera i och implementera digitala tjänster kräver förutom verksamhetskännedom, kunskap om de övriga byggstenarna och för det behövs att flera kompetenser är med i arbetet. Kan själv är inte vägen fram. Samarbete är.

Johanna Karlén, Kvalitetschef, Swedish Edtech Industry

Mer stöd från Swedish Edtech Industry

Edtechkartan
Att köpa edtech
Välja digitala lärresurser