Under 2019 genomför vi ett arbete kring kvalitet och lärresurser för att utreda och utveckla en resurs för att möta behovet av att lärare och beställare ska ha tillräckligt med information och kompetens att värdera och välja (digitala) lärresurser som stödjer planering och genomförande av undervisning. Digitala lärresurser omfattar både digitala läromedel, digitala lärresurser och verktyg. Arbetet skall ta utgångspunkt i aktuell forskning och ske i bred samverkan. Frida Monsén är anlitad som projektledare och Anna Åkerfeldt skall,  utifrån sin kompetens som forskare, bistå i ett remissförfarande och säkerställa kvalitet i den desktop-research som görs och medplanera workshops.

Under arbetet med handlingsplanen för skolväsendets digitalisering har behov av ett stöd för lärare och beställare att välja och utvärdera digitala lärresurser blivit tydligt. Ett seminarie där kvalitet och lärresurser undersöktes visade på en samsyn, från både myndigheter, forskare, lärarförbund och branschen: Det går inte att “kvalitetsstämpla” enskilda tjänster och produkter då begreppet lärresurser omfattar så många olika tjänster och verktyg. Behovet är snarare att lärare och beställare ska ha tillräckligt med information och kompetens att värdera och välja (digitala) lärresurser som stödjer planering och genomförande av undervisningen. Arbetet skall harmoniera med Skolverkets pågående arbete med stöd och främjande och avgränsas däremot. Två fokusområden för arbetet är Funktionalitet-värden och kvalitet och Planering och genomförande av undervisning.

Kompetens att välja och värdera lärresurser

Projektets övergripande mål och syfte handlar om att lärare och beställare ska ha tillräckligt med information och kompetens att värdera och välja (digitala) lärresurser som stödjer planering och genomförande av undervisningen. Detta ska åstadkommas genom framtagandet av en forskningsbaserad och öppen resurs för kvalitetsfrågor för lärresurser. Resursen tas fram i samverkan med intressenter och relevanta aktörer inom området skola.

Bidra till utvecklingen av kvalitativa lärresurser

I tillägg är ambitionen att den kunskap och de resurser som genereras genom projektet ska kunna bidra till utvecklingen av kvalitativa lärresurser, och att vi genom den kartläggning som görs inom ramen av projektet ska kunna nå nationell samsyn kring definitioner för kvalitet kopplat till digitala lärresurser.