Samverkan kring den nationella digitala strategin

I slutet av 2017 lanserades Sveriges första nationella digitala strategi för skolväsendet. Regeringen vill att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens samt för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet. Strategin omfattar tre fokusområden: 

  • Digital kompetens för alla i skolväsendet
  • Likvärdig tillgång och användning
  • Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

Strategin lägger särskild vikt och betoning på behovet av samverkan mellan berörda aktörer, som huvudmän och organisationer, men även “näringsliv, civilsamhälle och akademin skall engageras att bidra och interagera i moderniseringsarbetet genom att kontinuerligt utforska och tillämpa nya digitala möjligheter”. Vidare lyfter strategin viktiga områden som beställarkompetens, kompetensutveckling och samordning kring standardarbete för att öka interoperabiliteten mellan alla de komplexa system som stödjer skolans processer. 

Som leverantörer har vi under lång tid utvecklat tjänster och lösningar i tät samverkan och dialog med beställare. Vi har identifierat flera behov för att det komplexa ekosystemet skall utvecklas framåt. I branschen vill vi bidra med att få till de förändringar vi ser behövs för att öka interoperabiliteten och stödja verksamheterna med deras digitaliseringsarbete. Det var en starkt bidragande orsak till att branschföreningen startade 2017, där vi nu har ett forum för branschövergripande initiativ och möjlighet att samverka på nationell nivå.

Handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Regeringen har givit SKL i uppdrag att ta fram en handlingsplan som skall lyfta fram de olika initiativ och aktiviteter som behövs för att nå strategins uppsatta mål. Arbetet sker i samarbete med Skolverket och i bred samverkan med olika aktörer. Man kan delta i arbetet på flera sätt; både digitalt eller på fysiska rådslag. Arbetet pågår under 2018 och skall presenteras för Regeringen i mars 2019.