Den nationella strategin för digitalisering av skolväsendet har bland annat som mål att säkerställa “likvärdig tillgång och användning”, vilket pekar på behovet av  ett ändamålsenligt digitalt ekosystem, där kompetens behövs för att kunna välja, värdera, investera i och implementera digitala verktyg, så att tekniken blir det ändamålsenliga pedagogiska och administrativa stöd den kan vara.  

Swedish Edtech Industry arbetar kontinuerligt tillsammans med våra medlemmar för att hjälpa huvudmän med inköp av edtech, ett arbete som ibland kan vara svårt och komplext. I arbetet får vi signaler om att huvudmännen upplever att nyttan av de inköpta produkterna och tjänsterna inte alltid blir vad de föreställt sig och vad deras användare önskat. Signaler som pekar på ett behov av att tydliggöra de olika delarna i inköpsprocessen, vilka parter som bör ingå och hur samarbetet dem emellan kan förbättras för bättre krav, bättre leveranser och realistiska förväntningar på nytta och användarupplevelse.

Även SKL lyfter behovet av samverkan och behovet av ökad kompetens för lyckade verksamhetsnära inköp, där branschen har sitt att göra när det gäller öppenhet, samarbete, standarder osv. 

I skolDigiplan finns flera initiativ definierade som pekar på behovet, t.ex.:

  • Initiativ 8: Samordning av standardiseringsarbetet inom skolväsendet
  • Initiativ 10: Intensifiera och samordna arbetet med förenklad informationsöverföring
  • Initiativ 11: Säker och effektiv åtkomst till digitala lärresurser säkerställs
  • Initiativ 12: Stärkt kompetens gällande användarcentrering hos huvudmännen
  • Initiativ 13: Stöd tas fram för upphandling, tekniska lösningar och infrastruktur samt för pedagogisk och teknisk support.

Kammarkollegiet och SKI Kommentus arbetar med stöd och ramavtal för att göra upphandlingsarbetet enklare för huvudmännen.

Det finns alltså flera olika initiativ som pekar på att det behövs stöd för att få till mer effektiva processer vid inköp av edtech, för kvalitetssäkring av det digitala ekosystemet där datadrivna analyser och beslut blir enklare. Där standarder är givna för ett säkert informationsflöde. Där verksamhetsnära utveckling är en självklarhet. Här kan branschen bidra.

Projekt: stöd vid inköp av edtech

Vi har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag på inköpsstöd från branschen. Målsättningen är att stödet ska kunna användas som del i eller komplement till vägledningar framtagna av t.ex. SKL, SKI Kommentus, Kammarkollegiet, Skolverket m.fl. 

Det övergripande syftet är att inköpsstödet ska vara ett material att använda och hänvisa till i arbetet med inköp/upphandling av ett funktionellt digitalt ekosystem som stödjer verksamhetens behov, nytta och målbild. 

Målet med inköpsstödet är (förutom det övergripande målet att edtechprodukter- och tjänster direkt eller indirekt ska stödja elevers lärande och öka måluppfyllelsen), att säkerställa att huvudmän och dess verksamheter får de produkter och tjänster som kan ge mest nytta i verksamheterna, att gapet mellan beställare och leverantör minskar och kunskapen om och utvecklingen av edtech i Sverige ökar.

Målgrupp

Primär målgrupp är systemförvaltare eller personer med liknande roll hos huvudmännen, personer som på ett eller annat sätt arbetar med inköp/upphandling, implementering och förvaltning.

Tidsplan

Vi hoppas kunna publicera ett första förslag, en version 0.5 under hösten och då med koppling till edtechkartan, som även den är ett stöd vid inköp/upphandling, eftersom den ger en övergripande bild av skolans processer och till det vilka leverantörer och tjänster som finns.

Frågor
Om du har frågor, funderingar, inspel – kontakta Johanna Karlén