Vi är och vi vill

Vision och missionVision 2024:

Sverige är ledande i att använda och utveckla den digitala teknologi som möjliggör och stärker det livslånga lärandet och oss som kunskapsnation.

För svensk edtech står användaren i centrum och tjänsteutveckling sker med fokus på lärande, effektivitet och likvärdighet i kombination med en hög grad av teknisk innovation. Tillsammans med hela utbildningssektorn tillvaratar vi digitaliseringens möjligheter för det livslånga lärandet och verkar för förnyelse och utveckling för mesta möjliga nytta och värde, idag och imorgon.

Mission

Vi representerar hela edtechbranschen och skapar förutsättningar för en kvalitativ digital utveckling inom utbildning och lärande.
- Vi bygger kunskap om och skapar tillit för branschen.
- Vi verkar för en fri och sund edtechmarknad.
- Vi arbetar för kvalitet och samarbete i det digitala ekosystemet av tjänster.

Det gör vi genom att:
* Skapa mötesplatser för samarbete, erfarenhets- och kunskapsutbyte både inom branschen och tillsammans med relevanta aktörer.
* Sprida kunskap och informera beslutfattare, politik och opinion om vägval som är viktiga för våra medlemsföretag så att de kan skapa kundvärde och nyttor.
* Initiera och vara delaktiga i nationella kvalitetsarbeten samt ta fram branschgemensamma vägledningar för ökad kvalitet och kompetens vid inköp och leveranser.

Läs hela vår vision här.
Vi är navet för samtliga edtechföretag i Sverige.
Swedish Edtech är arenan där en mångfald av företag möts - från den innovativa nykomlingen till det väletablerade företaget.

Vi är opinionsbildare och en självklar samtalspartner.

Swedish Edtech är en samtalspart och referens för myndigheter, organisationer, politik och media att vända sig till för kunskapsinsamling om branschen.
Vi är en central aktör med ett erkänt kvalitetsarbete som gör skillnad.
Swedish Edtech står för kvalitet och det branschgemensamma arbete vi gör får spridning och verkan och leder till kompetentare inköps- och implementeringsprocesser av digitala tjänster.

Att vara medlem hos oss är att ta ansvar för vårt gemensamma utvecklingsarbete och driva Sverige som kunskapsnation.

Läs hela vår vision här.

Om oss

Vi är en ideell branschorganisation som, genom att samla leverantörer inom den svenska edtechbranschen, bidrar till innovation och utveckling, till nytta för det livslånga lärandet, för svensk förskola, skola, vuxenutbildning och högre utbildning. Läs våra stadgar här.

.

Branschorganisationen Swedish Edtech Industry leds strategiskt av en styrelse, som väljs av årsstämman. Vd rapporterar till styrelsen. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter. Det ska vara möjligt för alla branschens bolag att vara med, d.v.s. både stora och små företag och därför delas medlemsavgiften upp i olika nivåer baserat på medlemsföretagets senast fastställda årsomsättning. Edtech står för Educational Technology - utbildningsteknologi. Våra medlemmar levererar en bredd av tjänster och produkter såsom digitala läromedel och lärverktyg, lärresurser, provverktyg, lärplattformar, skoladministrativa system, hårdvara, kommunikationslösningar och kompetens. Som medlem är man med och påverkar föreningens arbete och kan t.ex. lämna motioner

Styrelse

Örjan Johansson

Ordförande, Affärsområdeschef skola, Atea

Anna Kraft

Lexplore

Anna Tranell

CTO Natur&Kultur

Anna Åkerfeldt

forskare Stockholms universitet och iFous

Hernán Ruiz

VD Schoolsoft

Joel Hörnqvist

VD Tempus

Pernilla Wikman

Försäljningschef Systematic

Magnus Roos Pettersson

vVD Studentlitteratur

Sara Zetterberg

VD Haldor

Ronald Bernette

, VD Collegial

VD

Swedish Edtech Industry

Jannie Jeppesen

Digitalisering och lärande har varit en röd tråd för Jannie, både som lärare, rektor och konsult inom digital kompetens och digitalisering av utbildning. Som affärsutvecklingschef på Rektorsakademien var hon bland annat med och vidareutvecklade SETT, liksom tog fram konceptet EdTech Sweden.

E-post: jannie@swedishedtechindustry.se
Telefon: +46 702 244 865

JannieJeppesen (1)

Kvalitetschef

Swedish Edtech Industry

Johanna Karlén

Att gå från samtal om samverkan till konkreta samarbeten som leder framåt, löser utmaningar och ökar kunskapen om det digitala ekosystemet är en drivfaktor för Johanna som har sin bakgrund i skolan. Hon har drivit flertalet nationella projekt och har för sina insatser tilldelats Guldäpplets jubileumspris för bl.a. medskapandet av SKR:s LIKA-verktyg, skattningsverktyg som genererar handlingsplaner för ledning och lärare och som använts av merparten av landets huvudmän.

E-post: johanna.karlen@swedishedtechindustry.se
Telefon: +46 708 143 994

JS Johanna 1d (3)