Att vara medlem i Swedish Edtech Industry

Vi driver våra medlemmars frågor och är en leverantörsneutral samtalspart i nationella och internationella sammanhang, en självklar part i samverkansprojekt med olika myndigheter och organisationer. Genom medlemskap bidrar ni och driver på de frågor och utvecklingsområden som är viktiga för branschen. Tillsammans blir vi starka.

...är ett sätt att ta ansvar för utveckling

Våra medlemmar tar ansvar för digitaliseringen inom utbildningssektorn och det livslånga lärandet och bidrar till att öka kvaliteten och förbättra det digitala ekosystemet. För kunderna skapar ett  medlemsskap hos oss trygghet då vi har branschgemensamma etiska riktlinjer och principer för en sund och fri marknad.

Medlemmar erbjuds:

Edtech community - network & learning
Som medlemmar ingår ni i vårt Edtech community. Här delar vi kunskap, nätverkar, samverkar i olika sammanhang. Varje år arrangerar vi flertalet evenemang och möten för och med våra medlemmar på olika tema, med intressanta gäster och pay-it-forward-aktiviteter, där våra medlemmar delar med sig av spännande erfarenheter om affärsutveckling, exporterfarenheter, growth marketing, ledarskap, on-boarding och annan expertkunskap.

Förutom tillfälle att träffa era branschkollegor, ger våra evenemang och möten er också möjlighet att träffa myndigheter och organisationer, få insikt i pågående arbete och medverka till att utveckla de frågor vi arbetar med. Vi deltar också som partner vid olika events och mötesplatser.

Kunskap och omvärldsbevakning
Varannan vecka kommer ett internt nyhetsbrev, exklusivt för våra medlemmar, där vi gör jobbet åt er genom att samla nyheter från branschen, både nationellt och internationellt. Vi bevakar nyheter kring policybeslut eller olika intressenters frågor som påverkar sektorn och ni får förhandsinformation om vad som är på gång. Vi arrangerar också återkommande digitala updates - kortare möten med information och avstämning kring vad som är på gång hos er.  

Synlighet
Vår medlemsbolag presenteras på vår webb, i artiklar och på navet för inköp- och upphandling; Edtechkartan, som ger en övergripande bild av det breda ekosystem av edtechlösningar som finns kopplat till den svenska skolans olika processer.  Edtechkartan används av beställare som en marknadsöversikt. På Edtechkartan finns även våra olika stödmaterial Att köpa edtech (nominerat till Guldlänken 2020), Att välja digitala lärresurser och Digitala prov

European Edtech Map: en karta som lanserades i maj 2022 för att illustrera det dynamiska och starkt växande edtechlandskapet i Europa. Här får ni exponering och möjlighet till benchmarking och partnerskap. Kartan är öppen för alla edtechbolag, men som medlem får man möjlighet att lägga upp mer information om sina produkter och tjänster.

I vårt externa nyhetsbrev, som når fler än 1200 beslutsfattare, lyfter vi olika branschfrågor och branschnyheter, artiklar om våra medlemmar osv. 

Nationell testarena för digitala lärresurser
Swedish Edtest, en mötesarena där ni som bolag möter lärare/utbildare för att tillsammans, utifrån en forskningsbaserad testmetod värdera och utveckla era digitala lärresurser. Swedish Edtest ägs av det fristående forskningsinstitutet Ifous med oss som partner och var tidigare ett Vinnovaprojekt med 12 huvudmän, som nu skalas upp i och med det nya ägarskapet. Här har ni möjlighet att nå hundratals huvudmän med alla dess lärare.

Vägledning, råd och stöd
Som medlemmar har ni möjlighet till rådgivande samtal om edtechmarknaden, det digitala ekosystemet, inköp och upphandling och it-standarder.

Internationella samarbeten och exponering
Vi kan ge ett initialt stöd för att koppla ihop er med våra internationella kontakter inför export eller att bygga mer kunskap om nya marknader.

Vi har varit med och startat upp vårt europeiska edtech-nätverk för att stärka svensk och europeisk edtech, European Edtech Alliance, som samlar mer än 2500 edtechföretag. Här arbetar vi med olika fokusområden kring policys och stöd för edtechbolag att etablera sig på marknaden. Några exempel: European Edtech Map, Time for Action: Making Edtech a key driver in the European digital education ecosystem och The New Ukrainian School Hub tillsammans med bl.a. EU-kommissionen. 

Vi medarrangerar Nordic Edtech Awards och samarbetar med olika handelskammare, internationella analysföretag, Business Sweden och arrangerar kunskaps- och nätverksmöjligheter för att koppla ihop våra medlemmar med nya marknader.

Påverkan, opinion och utvecklingsfrågor
Vi driver våra medlemmars frågor och intressen i debattartiklar, arbetsgrupper och paneler. Varje år släpper vi en branschrapport som ökar kunskap och bidrar till ett faktabaserat offentligt samtal om förutsättningar för en kvalitativ digitalisering av utbildningssektorn. Vi driver också flera utvecklingsprojekt enligt principen: Mer verkstad! På så vis bidrar vi till att ta ansvar för den utveckling vi vill se. I våra utvecklingsprojekt tar våra medlemmar en aktiv roll. 

Exempel på utvecklingsprojekt vi driver eller är med och aktivt samverkar i:

- Swedish Edtest - den nationella testbädden för edtech som nu ägs av Ifous med oss som partner
- FFIS, Forum för informationsstandardisering i skolväsendet, Skolverket där vi ingår i styrgrupp
- SiS- Svenska institutet för standarder. Vi ingår i SIS TK450, informationshantering inom utbildningssektorn.
- Skolverkets referensgrupp gällande digitala nationella prov
- European Edtech Alliance

Exempel på tidigare genomförda samarbetsprojekt:

- Regeringens samverkansprogram för Kompetensförsörjning och livslångt lärande
- Skolahemma- ett nationell samarbete för stöd till skolor under pandemin
- Vägledning digitala nationella skrivprov, SKR tillsammans med Skolverket och oss.
- skolDigiplan - nationell handlingsplan för skolans digitalisering (SKR)

Mer information för medlemmar
För medlemmar i Swedish Edtech Industry finns en medlemsmapp med övergripande intern information om vårt gemensamma arbete, projektportfölj, kalendarium m.m.

Intresserad av ett medlemskap? Kontakta oss gärna för mer information.