FFIS - forum för informationsstandardisering i skolväsendet

FFIS är ett forum Skolverket ansvarar för och vars syfte är att främja interoperabilitet och möjliggöra ett säkert och effektivt informationsutbyte inom och mellan huvudmän samt mellan huvudmän och andra aktörer som myndigheter och leverantörer av digitala resurser. Syftet är också att undvika framtida inlåsningar i specifika teknologier eller leverantörer.

Forumets målsättning
Målsättningen är att säkerställa att de standarder, rekommendationer och specifikationer som krävs för ett effektivt och säkert informationsutbyte inom skolväsendet existerar och i största möjliga utsträckning är öppna, kända och använda.

Forumets styrning
FFIS leds av Skolverket tillsammans med oss och SKR i styrgrupp. Varje år genomförs minst två utvecklingsforum där engagerade och intresserade kan delta. Utöver det etableras sedan arbetsgrupper för de behov som identifierats.

Läs mer om FFIS här.

Aktiva arbetsgrupper 2021/2022

Under våren 2021 har följande arbetsgrupper startats:

- Implementering SS12000:2020
- Skolverkets grunddata
- Myndighetsrapportering inkl. Elevantagning
- Elev byter skola
- Arkivering