Edtechkartan – ett nav och stöd i bygget av det digitala ekosystemet

Edtechkartan är uppdaterad!

15 januari 2021 publicerades “nya” Edtechkartan, där flera processer tillkommit och några fallit ifrån. De tidigare “mellanområdena” är borttagna och vi har istället för att försöka klustra processområden som går in i varandra, samla samtliga processer direkt under respektive huvudområden: Huvudman – Skolledning – Undervisning. Det här innebär att en del processer återfinns på flera områden, t.ex. “Medarbetarsamtal”, “Organisationshantering” m.fl. eftersom det kan ske såväl på huvudman/förvaltningsnivå som skolenhetsnivå. Vi har också tydligare lyft in processer kring ledarskap, ledning och styrning – systematiskt kvalitetsarbete, analys av verksamhetsdata, regelefterlevnad m.m.

Välkomna att klicka runt i Edtechkartan för att få en bild av alla de processer som finns och till det, alla de bolag som levererar produkter och digitala tjänster för att stödja dem!

Kort introduktionsfilm till Edtechkartan:

Bakgrund

Edtechkartan.se som lanserades hösten 2018, är en systemkarta över det svenska edtech-landskapet med inriktning på skolväsendet. Det är en interaktiv och lättanvänd digital systemkarta som löpande kommer att hållas uppdaterad. Kartan tar utgångspunkt i skolans och skolhuvudmannens verksamhetsprocesser och utifrån dessa verksamhetsområden mappas leverantörer in som idag har lösningar för att stödja processen. Det har hittills inte funnits en mer detaljerad bild över det komplexa digitala ekosystemet som utbildningssektorn utgör.

Kompletteras med konkreta stöd och vägledningar
Edtechkartan kompletteras kontinuerligt med relevanta stöd, olika tips och vägledningar för att underlätta i arbetet med att skapa ett fungerande, ändamålsenligt, kvalitativt digitalt ekosystem. Stöd anpassade utifrån olika målgrupper, från läraren i klassrummet till it-resurs och huvudman.

En första systemkarta över processer och lösningar för skolväsendet
Syftet med att ta fram en systemkarta över edtechlösningar är bland annat att öka kunskapen hos nationella beslutsfattare om vilka lösningar som idag finns tillgängliga på den svenska marknaden.

Målgrupp för systemkartan är nationella beslutsfattare och organisationer som verkar inom utbildning.  Kartan syftar inte till att ge någon form av “best practice” för huvudmän eller peka på vilka lösningar som bör användas, utan snarare tydliggöra den bredd som faktiskt finns av lösningar inom svensk edtech. Självklart kan den användas som en översikt av vilka tjänster och produkter som finns och vilka som levererar på dem. Edtechkartan visar endast de bolag som är medlemmar i föreningen.

Arbetet, som startades av branschorganisationen hösten 2017, resulterade i  en karta som utgick från tre huvudområden: huvudmannaprocesser, skoladministrativa processer och utbildningsprocesser. Inom varje huvudområde identifierades ett antal verksamhetsprocesser och till dessa arbetades definitioner fram. Arbetsgruppen la medvetet processerna på en relativt hög nivå, utan att bli för granulär i beskrivningarna. Bedömningen har gjorts utifrån en kompromiss mellan två kriterier; kartan ska vara lättläst och överskådlig samtidigt som den ska visa på den mångfald som finns hos branschorganisationens leverantörer.

Arbetsgång
Edtechkartan.se har tagits fram av medlemmar i Swedish Edtech Industry, där en grupp systemarkitekter och produktägare från flera olika bolag gemensamt arbetat i en arbetsgrupp. Vi har många processer och olika segment inom branschen och därför har det varit viktigt att få till en bredd i arbetsgruppen. Arbetet har utgått från Allmänna råden, för att säkerställa att alla de processer som skolan är ålagd att ha täcks av systemkartan. Flera remissrundor har gått ut till alla medlemmar, dels en med processområdena och en med lösningar, dvs tjänster eller produkter.

Principer för bolagens placering i Edtechkartan
För att placeras i ett processområde, ska man ha utvecklat och leverera en lösning som beskriver hela eller stora delar av definitionen i området. Lösningen ska inte levereras av underleverantör eller partners. Undantag har gjorts vid hårdvara. Avgränsningen har medvetet gjorts ganska snäv, för att skapa en enklare översikt över tjänster och huvudleverantörer.

Att tänka på när man läser Edtechkartan
– Processområdena fokuseras på faktiska, praktiska tjänster/produkter, inte på “mjuka” delar som kompetensutveckling, processledning, utbildning och fortbildning, vilket många av bolagen också erbjuder.
– Det är vanligt att bolagen levererar i partnerskap eller med underleverantör och kan svara på fler processområden än de är placerade i vid exempelvis en upphandling.
– Bolagen som visas i kartan är medlemmar i Swedish Edtech Industry, som har en bred representation och en hög andel medlemmar av branschen.

Frågor

Edtechkartan ligger på förvaltning, där uppdateringar kommer att göras med jämna mellanrum.
Har du synpunkter på innehållet kontakta gärna johanna.karlen@swedishedtechindustry.se

Till Edtechkartan.se