Edtechbarometern 2024: Kvalitetssäkring och AI-genomslag i svensk edtech

Swedish Edtech Industry:s femte branschrapport om svensk edtech: “Edtechbarometern 2024: Funkar edtech?” En brännande fråga i dagens debatt. Barometern visar på en bransch som är tydligt präglad av det ekonomiska läget och att AI börjat få sitt genomslag framförallt i företagens egna interna arbete.

AI har delvis slagit igenom – men ingen risk för personalnedskärningar

Fyra av tio medlemsföretag har AI-funktionalitet i sitt kunderbjudande idag, men den siffran ökar betydligt gällande frågan om hur de använder AI i sitt eget arbete. Företagen svarar också att de kan producera effektivare och med högre kvalitet med hjälp av AI, men bara några få tror att de behöver färre personal som en konsekvens.

Årets tema adresserar osaklig debatt

Under året har branschen påverkats av det politiska tonläget och utspel som “från skärm till pärm”. Debatten väcker dels frågan om edtech fungerar, dels ökade krav på evidens. Därför är årets tema kvalitet och evidens och vi vänder oss till två experter på området med frågan hur man kan kvalitetssäkra edtech och användningen av edtech. Rapporten visar också att svenska edtechföretag inte är så främmande för forskning som man kanske kan tro av debatten. Med årets tema hoppas vi kunna bidra till att fördjupa samtalet, ett samtal som behöver hållas levande nu och framöver i takt med teknikutvecklingen.

Nedslag i rapporten:

  • Branschen består huvudsakligen av små företag. 63 % av företagen har färre än 25 anställda och omsätter mindre än 25 MSEK.
  • 6 av 10 företag använder eller planerar att använda AI för produktion av visualiseringar, text och ljud
  • 50 % av våra medlemsföretag arbetar eller har arbetat med forskare eller forskningsinstitut/universitet i utvecklingen av sina tjänster
  • 65 % av medlemsföretagen uppger en ökad tillväxt på den utländska marknaden 2023, vilket är en ökning sedan förra året

Läs rapporten här. 

 

Summary in English

Edtech Barometer 2024 – Quality Assurance and AI Impact in Swedish Edtech

Swedish Edtech Industry has just released its fifth industry report on Swedish edtech: “Edtech Barometer 2024: Does Edtech Work?” A burning question in today’s debate. The barometer reveals an industry clearly influenced by the economic situation and with AI gaining traction primarily within companies’ internal operations.

AI has partially broken through – but no risk of layoffs

Four out of ten member companies have AI functionality in their customer offerings, but that number increases significantly when we inquire about how they use AI in their own work. They also report that they can produce more efficiently and with higher quality using AI, but only a few believe they need fewer personnel as a consequence.

This year’s theme addresses unfounded debate

Throughout the year, the industry has been influenced by the political climate and discussions such as “from screen to paper.” The debate raises questions about whether edtech works and places increased demands on evidence. Therefore, we’ve chosen quality and evidence as the theme for this year’s report. We’ve consulted experts in the field to explore how to ensure the quality of edtech and its usage. Our barometer also shows that Swedish edtech companies are not as averse to research as the debate might suggest. With this year’s theme, we hope to contribute to deeper conversations—a dialogue that needs to stay alive now and in the future alongside technological developments.

Highlights from the report:
  • The industry mainly consists of small companies.63% of companies have fewer than 25 employees and generate less than 25 million SEK in revenue.
  • 6 out of 10 companies use or plan to use AI for visualizations, text, and audio production.
  • 50% of our member companies collaborate or have collaborated with researchers or research institutes/universities in developing their services.
  • 65% of member companies report increased growth in foreign markets in 2023, which is an improvement from last year

Full report here (in Swedish)