Digitala läromedel, lärresurser, lärverktyg, appar, lärspel och quizz. Utbudet av olika appar, digitala läromedel och tjänster växer, samtidigt som nätet är fullt av fria resurser som lärare använder. Därför har branschen tagit fram ett stöd, Att välja och värdera digitala lärresurser, för lärare för att kunna välja och värdera digitala lärresurser på ett kvalitativt och tryggt sätt.

Materialet är en bearbetning och paketering av det utvecklingsprojekt vi, med Frida Monsén i spetsen, drev under 2019 i bred samverkan med flera olika insatta och med avstamp i aktuell forskning.

För att kunna göra medvetna val av lärresurser behövs kunskap om vad olika medier tillför för värde till undervisningen. Utbudet av appar och digitala läromedel och tjänster växer, samtidigt som nätet är fullt av resurser att använda. Hur ska lärare veta vilka resurser som är bra för att uppnå syftet med sin undervisning? Syftet med vårt stöd är att peka på olika frågor att ställa sig när man ska välja och värdera digitala lärresurser, men också att se till att man har förutsättningarna på plats för att arbeta digitalt.

Materialet är tänkt att fungera som ett komplement till Skolverkets stödmaterial. Och även till Swedish Edtest, ett Vinnovaprojekt som arbetar med att ta fram en konkret testmetod för att välja, värdera och utveckla digitala lärresurser. Materialet kan självklart också användas av er producenter till digitala lärresurser för att utveckla era tjänster.

Att välja och värdera digitala lärresurser har tagits fram som ett led i branschens kvalitetsarbete och är ett tillskott till inköpsstödet som lanserades i november, Att köpa edtech – stöd vid inköp och upphandling.

Konkret stöd

Materialet innehåller olika delar för att underlätta för lärare i valet av lärresurser, bland annat olika frågeställningar och checklistor att utgå från.

  • Vilka teoretiska perspektiv kan du vila på när du väljer din lärresurs?
  • Stöd inför inköp av lärresurs och din digitala miljö
  • Frågor att ställa till din digitala lärresurs kopplat till din undervisning
  • Checklista för att avgöra hur du kan och får använda en it-tjänst
Målgrupp

Målgrupp är främst lärare, men även beställare av digitala lärresurser, liksom producenter av digitala lärresurser och arbetet skedde i bred samverkan.

Bakgrundsinformation om arbetet

Under arbetet med handlingsplanen för skolväsendets digitalisering, som resulterade i SkolDigiplan, framkom ett behov av ett stöd för lärare och beställare att välja och utvärdera digitala lärresurser som stödjer planering och genomförande av undervisningen, för många ett nytt fält. Ambitionen med arbetet har varit att harmoniera med Skolverkets arbete med stöd och främjande och har avgränsats däremot. Swedish Edtech Industry initierade arbetet 2019 som tog sin utgångspunkt i aktuell forskning och det genomfördes med inbjudna aktörer som Skolverket, Läromedelsföretagen, lärare, lärarförbunden, Friskolornas riksförbund och SKR. Forskare, UX-designers, lärare, läromedelsproducenter och IT-strateger har deltagit i workshops. Arbetet har även varit underlag för arbetet med att utveckla en testmetod i den nationella testbädden för edtech, Swedish Edtest.

Att välja och värdera digitala lärresurser