Dagens avsaknad av tekniska standarder inom några områden är ett hinder för skolutveckling och de effektivitetsvinster som kan medverka till att lösa några av skolans stora utmaningar, som automatisering av arbetsprocesser med minskad arbetsbelastning som följd. Därför har Swedish Edtech Industry gjort en analys och studie om Standarder för datadrivna processer i skolan

Studien, som genomfördes 2019, medfinansierades av Vinnova och togs fram på initiativ av branschorganisationen Swedish Edtech Industry, i partnerskap med RISE, Linköpings universitet och Lidingö stad, i bred samverkan med flera aktörer. Studien visar på några utmaningar inom området informationsutbyte mellan system och tjänster.

Studien gör en analys av den strategiska dataanvändningen och tillämpningen av standarder i det svenska utbildningssystemet och exemplifierar processen “informationsutbyte vid skolövergång”. Studien avslutas med ett antal rekommendationer som framförallt lyfter fram behovet av ökad beställarkompetens, behovet av nationellt överenskomna standarder, behov av vägledningar i hur standarderna ska tillämpas och ett fördjupat samarbete på nationell och internationell nivå.

Rekommendationer ges också till Skolverkets nyinrättade Forum för informationsstandardisering i skolväsendet, till standardiseringsorganet SiS kommitté TK 450 och till edtechbranschen om vad som bör göras för att öka det standardiseringsarbete som ger störst potential för svenskt skolväsende.

I arbetet med studien har ett brett förankringsarbete hos berörda myndigheter, skolhuvudmän och företag genomförts genom ett remissförfarande av behovskartläggning, effekter samt rekommendationer.

Ta del av studien här: Standarder för datadrivna processer i skolan

Läs mer om bakgrundsarbetet här.