Om oss

Vi är och vi vill:

Vi vill bidra till att Sverige blir det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och effekter för att skapa fantastiska resultat i hela utbildningssystemet.

Vi är en ideell branschförening som samlar aktörerna inom den svenska edtechbranschen för att bidra till utvecklingen, till nytta både för det svenska utbildningssystemet och för utvecklingen av en svensk framtidsbransch. Läs våra stadgar här


Swedish Edtech Industry leds strategiskt av en styrelse, som väljs av årsstämman. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter. Det skall vara möjligt för alla branschens bolag att vara med, dvs både stora och små företag. Därför delas medlemsavgiften upp i olika nivåer baserat på medlemsföretagets senast fastställda årsomsättning.

Driva digitalisering Vi vill bidra med nytta när det gäller digitaliseringen av den svenska utbildningssektorn. .

Bygga kunskap Vi bygger nätverk för att medlemsföretagen skall utvecklas och samarbeta. Digital utveckling sker i samverkan och dialog och vi skall vara en dialogpartner för utveckling

Verka för en fri och sund marknad Där entreprenörers drivkrafter och tekniska kunnande i en snabbt föränderlig värld tas tillvara. På så sätt får vi de mest effektiva, högkvalitativa och innovativa tjänsterna och produkterna för att lösa problem och utmaningar i utbildningssystemet.

Driva kvalitetsfrågor Vi behöver effektiva och moderna tjänster, produkter och upphandlingar runt de områden som rör digitalisering av utbildningssystemet.

Styrelse

Peter Mattison

Ordförande, VD Cimon

Anna Settman

VD Liber AB

Tommy Eklund

VD IST AB

Christer Carlberg

VD Sanoma Utbildning AB

Per Almgren

VD Natur & Kultur

Andreas Selling

VD Vklass

Örjan Johansson

Affärsområdeschef skola Atea

Samuel Henningsson

VD Netport Science Park

Bo Kristoffersson

Nordenchef Lexplore

Torvid Hafström

VD Learnox, suppleant

VD

Swedish Edtech Industry

Jannie Jeppesen

Digitalisering och lärande har varit en röd tråd för Jannie, både som lärare, rektor och konsult inom digital kompetens och digitalisering av utbildning. Som affärsutvecklingschef på Rektorsakademien var hon bland annat med och vidareutvecklade SETT, liksom tog fram konceptet EdTech Sweden.

E-post: jannie@swedishedtechindustry.se
Telefon: +46 702 244 865

jannie_002_tryck

Kvalitetschef

Swedish Edtech Industry

Johanna Karlén

Att gå från samtal om samverkan till konkreta samarbeten som leder framåt, löser utmaningar och ökar kunskapen om det digitala ekosystemet är en drivfaktor för Johanna som har sin bakgrund i skolan. Hon har drivit flertalet projekt och är bland annat medskapare av SKL:s LIKA-verktyg, skattningsverktyg som genererar handlingsplaner för ledning och lärare och som idag används av merparten av landets huvudmän.

E-post: johanna.karlen@swedishedtechindustry.se
Telefon: +46 708 143 994

Johanna